มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ยุทธศาตร์และวิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  5 ปี (2560-2564)

วิสัยทัศน์

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ  โดยครอบครัว  ชุมชน  และภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงาน

1. การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเด็กพิการที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์นี้เน้นในด้านการพัฒนา จัดการองค์ความรู้ทำให้เป็นระบบง่ายต่อการเข้าใจ และเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสังคม เพื่อให้องค์ความรู้เหล่านั้นมีประโยชน์ต่อเด็กพิการ ครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง

2. การพัฒนาขับเคลื่อนหน่วยร่วมบริการด้านเด็กพิการโดยครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

เน้นในการสร้างรูปแบบ ระบบ และกลไกการบริการฟื้นฟูเด็กพิการโดยให้ครอบครัวและชุมชนเป็นหัวใจหลักซึ่งอาจสามารถเชื่อมโยงกับกลไก กฎหมาย ระเบียบของรัฐที่มีอยู่มาใช้ในการดำเนินการ และคาดหวังว่ารูปแบบ ระบบ กลไกที่ได้พัฒนาขึ้นจะสามารถประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆในสังคมไทยได้ต่อไป

3. การเสริมความเข้มแข็งและการทำงานโดยเครือข่าย

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพในแบบเครือข่าย เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และภาคประชาสังคม รวมถึงส่งเสริมแนวคิดชนะ-ชนะ (Win-Win) ในการทำงาน

4. การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทำงานอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

มุ่งสร้างความเข้มแข็ง การทำงานอย่างมีประสิทธิผล การพึ่งตนเองได้ในระยะยาวขององค์กรด้านทรัพยากร รวมถึงการพัฒนาแรงบันดาลใจ ทัศนคติ และทักษะในการทำงานของบุคลากรของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเด็กพิการที่เหมาะสม

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมและการจัดการองค์ความรู้ในการพึ่งตนเองด้านเด็กพิการ

ตัวชี้วัด

1.1 นวัตกรรมศาสตร์การฟื้นฟูแบบบูรณาการได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ อย่างน้อย 3เรื่อง/ 3 ปี
2. เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กพิการ  ครอบครัว  และชุมชน

ตัวชี้วัด

2.1มีสื่อที่ใช้เผยแพร่ความรู้อย่างน้อย 6ช่องทาง1) Website  2) Youtube, 3) บทความ   4) หนังสือ 5) CD 6) ชุดนิทรรศการ (ชุดความรู้สำเร็จรูป)

2.2.เกิดแกนนำที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟูเด็กพิการอย่างน้อย  50  คน/ 3 ปี

2.3.มีสื่อสาธารณะเผยแพร่องค์ความรู้/ นวัตกรรม 10-15  รายการ/ 3 ปี


 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาขับเคลื่อนหน่วยร่วมบริการด้านเด็กพิการโดยครอบครัว ชุมชน

วัตถุประสงค์

1.เสริมสร้างและพัฒนารูปแบบระบบ  กลไก  หน่วยร่วมจัดบริการการฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว ชุมชน   องค์กรที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

1.1.มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเป็นหน่วยร่วมบริการต้นแบบที่ได้รับมาตรฐาน   2  พื้นที่ ได้แก่ ที่ ก.ท.ม.และนครศรีธรรมราช
1.2.หน่วยงานที่รับผิดชอบให้การยอมรับและรับรองหน่วยร่วมบริการ

2. เพื่อขยายหน่วยร่วมจัดบริการในพื้นที่ต่างๆ

ตัวชี้วัด

2.1 มีหน่วยร่วมบริการต้นแบบที่ได้มาตรฐาน 4 หน่วย/ 3 ปี


 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การเสริมความเข้มแข็งและการทำงานโดยเครือข่าย

วัตถุประสงค์

1.เสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กพิการของภาคีเครือข่าย

ตัวชี้วัด

1.1 องค์กรภาคีเครือข่ายด้านเด็กพิการมีศักยภาพพัฒนาเด็กพิการได้ด้วยตัวเอง อย่างน้อย 6 กลุ่ม/องค์กร (รัฐ,ผ.ป.ค.)
2. เพื่อประสานกับภาคีเครือข่าย ผลักดันให้เด็กพิการ เด็กชาติพันธุ์สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ

ตัวชี้วัด

2.1 เครือข่ายองค์กรภาคีด้านเด็กพิการ อย่างน้อย 2 เครือข่าย (40 องค์กร) ร่วมมือกันผลักดันให้เด็กพิการ เด็กชาติพันธุ์ เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
2.2 เครือข่ายองค์กรระดับชาติ 4 ภูมิภาค และเครือข่ายองค์กรระดับภูมิภาค  ได้รับการยกระดับ (งาน CBR)
3. เสริมสร้างศักยภาพ งานอาสาบุคคลทั่วไป และยกระดับกลุ่มผู้ปกครอง

ตัวชี้วัด

3.1 เสริมสร้างศักยภาพ งานอาสาบุคคลทั่วไป และยกระดับกลุ่มผู้ปกครอง

 


 

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทำงานอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้องค์กรมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ในระยะยาว

ตัวชี้วัด

1.1 มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินงานโดยรายรับทั้งหมด แบ่งเป็นเงินบริจาคทั่วไป 70% เงินทุนโครงการ 30%
1.2 โครงการธุรกิจเพื่อสังคม มีรายรับ 1 ล้านบาท/ปี
1.3 งานจิตอาสาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯลดค่าใช้จ่าย 5% จากงบประมาณรายจ่าย
2..เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

ตัวชี้วัด

2.1 บุคลากรสามารถทำงานตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างน้อย 80%
3.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร สู่สาธารณะ

ตัวชี้วัด

3.1 มีสมาชิก fanpage อย่างน้อยรวม 1 แสนคน/ ปี
3.2 มีสื่อสาธารณะเผยแพร่งานองค์กร จำนวน 20 รายการ/ปี

 


คุณค่าร่วมขององค์กร (Core Value)

ค่านิยมสำคัญขององค์กรที่เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารจะร่วมยึดถือปฏิบัติร่วมกันได้แก่ “CLICK” อันประกอบไปด้วย

C = Confidence คนทำงานและองค์กรต้องมีความเชื่อมั่นในศักยภาพเด็กและครอบครัว
L = Loving Kindness ความรัก และเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อเด็กพิการและครอบครัว มีความเมตตา เสียสละ และทุ่มเทเพื่อสังคม เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการทุกคนจะต้องเป็นคนที่มีความเมตตา กรุณา ต่อเด็กพิการ พร้อมเสียสละและมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจเพื่อการพัฒนาเด็กพิการในสังคม
I = Involvement การมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการนั้นจะสำเร็จได้เป็นอย่างดีหากทุกคนให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งเด็กพิการ ครอบครัว เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการมูลนิธิ และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความเชื่อมั่นในการทำงานแบบภาคีหุ้นส่วน
C= Commitment ปณิธานความมุ่งมั่น ความทุ่มเทที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ
K= Keenness ความกระตือรือร้น จดจ่อที่จะผลักดันงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

 

 


ย้อนกลับ