มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

 

บันทึกความร่วมมือโครงการพลังคนพิการร่วมสร้างสรรรค์สังคม


บันทึกความร่วมมืออาสาวดีคลินิกการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์


บันทึกความร่วมมือโครงการ “ดนตรีดลใจ” ปี2565


ย้อนกลับ