มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บทบาทและทิศทางการทำงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพในการพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเด็กพิการและครอบครัว
(FDC is committed and professional to develop all approaches for better quality of life of children with disabilities and their families)

 • พันธกิจ

  • เสริมความเข้มแข็งให้แก่เด็กพิการ ครอบครัวเด็กพิการ เครือข่ายและชุมชน
  • เพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการที่หลากหลาย ตรงความต้องการ เข้าถึงได้ด้วยหลายช่องทาง
  • ผลักดันนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการและครอบครัว
  • พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ
  • เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนให้แก่องค์กร

  เป้าหมายรวม

  สร้างระบบการทำงานและกลไกที่เกื้อหนุนเชื่อมโยงกันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการและครอบครัว

ค่านิยมขององค์กร มพก.

 • ม. มุ่งมั่น – มุ่งมั่นทำงานและให้บริการที่เป็นเลิศ
 • พ. พัฒนา – พัฒนาการทำงานรอบด้านและต่อเนื่อง
 • ก. ก้าวสู่แถวหน้า – ก้าวสู่แถวหน้าด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ

 


ย้อนกลับ