มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บทบาทและทิศทางการทำงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ  โดยครอบครัว  ชุมชน  และภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์

  • เด็กพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวเด็กพิการและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีพลังในการฟื้นฟูเด็กพิการ

วัตถุประสงค์

  • ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กพิการโดยทั่วไป ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามสมควร เช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเด็กปกติ
  • ให้การศึกษาแก่ชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความพิการการช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กพิการและการมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ
  • สนับสนุนให้มีและดำเนินการศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเด็กพิการ ฐานแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อหารูปแบบและกลวิธีที่เหมาะสมในการดำเนินงานของโครงการและให้บริการข้อมูลแก่ผู้สนใจค้นคว้าโดยทั่วไป
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวในชุมชนมีความมั่นคงและอบอุ่น มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะป้องกันหรือฟื้นฟูความพิการของเด็ก สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กพิการ ซึ่งต้องมีภาระต่อเด็กมากเป็นพิเศษ
  • เผยแพร่งานด้านการพัฒนาสังคม พัฒนาคน โดยเฉพาะเด็กพิการ ผ่านสื่อสารมวลชน
  • ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
  • เพื่อศึกษา วิจัย พัฒนา เผยแพร่ อบรม ความรู้ด้านสุขภาพ สาธารณสุข การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ ให้กับประชาชน ผู้สนใจและผู้ที่มีความพิการ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ และประกอบสัมมาชีพ

ย้อนกลับ