มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการการจัดการความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการ เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของคนพิการ


ย้อนกลับ