มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โปรแกรมการฝึกรายบุคคล

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 (มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ฯ และชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้จัดทำโปรแกรมการฝึกรายบุคคลให้ผู้ปกครองฝึกลูกตนเองที่บ้าน จำนวน 17 ครอบครัวโดยโปรแกรมการฟื้นฟูด้วยศาสตร์การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) การนวดไทย กิจกรรมสวนบำบัด การฝึกทักษะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เด็กได้รับการฟื้นฟูพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง


ย้อนกลับ