มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เร่งแก้ปัญหาคนพิการไร้สถานะ


นางเบญจวรรณ เทียนทอง ผอ.กลุ่มมาตรการและกลไก กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวในการประชุม “แนวทางการดำเนินการเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ” ว่า ปัจจุบันมีคนพิการที่อยู่ในความดูแลภายใต้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 4,270 คน ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มบุคคลไร้รากเหง้าที่ประสบปัญหาทางสถานะบุคคล 441 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการต่างๆจากภาครัฐ โดยเฉพาะสิทธิการรักษาพยาบาล

เนื่องจากไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก กองคุ้มครองและพัฒนาสวัสดิภาพคนพิการ จึงได้เร่งแก้ปัญหาสถานะบุคคลด้านสัญชาติ และทะเบียนราษฎรให้กับกลุ่มคนดังกล่าว โดยดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้เพียงจำนวนหนึ่ง และพยายามเร่งแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทุกคนภายในปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งได้ทบทวนความรู้ตามข้อกฎหมาย ขั้นตอนดำเนินงานและการจัดทำข้อมูลยื่นคำร้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้นำความรู้ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิให้กับผู้รับบริการมากขึ้น.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022003&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/news/society/2000068


ย้อนกลับ