มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เยี่ยมบ้านเด็กพิการในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้ครอบครัว ประเมินพัฒนาการเด็กเพื่อเข้าร่วมอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น(โดสะโฮ) กลางปี แนะนำการดูแลสุขภาพ และแนะนำการฝึกเด็กให้ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้


ย้อนกลับ