มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เยี่ยมบ้านอำเภอนบพิตำ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และตัวแทนชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรี ฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการในพื้นที่อำเภอนบพิตำและอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเสริมสร้างกำลังใจครอบครัว ติดตามและประเมินพัฒนาการเด็ก แนะนำการดูแลสุขภาพ การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน และมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของครอบครัวเด็กพิการ


ย้อนกลับ