มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “กายภาพบำบัดในเด็กบกพร่องทางการเคลื่อนไหว”

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2563 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “กายภาพบำบัดในเด็กบกพร่องทางการเคลื่อนไหว” ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 17 คน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความเข้มแข็ง มีความรู้ มีทักษะในการฟื้นฟูลูกด้วยตนเอง และเสริมสร้างศักยภาพผู้ปกครองให้เป็นแกนนำในการฟื้นฟูเด็กพิการ โดยมีคุณทิพย์วิมล ดำช่วย นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรย้อนกลับ