มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมนวดไทยฯ”ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี”

เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูเด็กพิการ” ให้กับบุคลาการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี (ตามโครงการนวดไทยภูมิปัญญาไทยสู่เด็กพิการ)  โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 2  มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมทั้งหมด 50 คน และในวันเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์สุดเขต สวยสม(ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี)กล่าวเปิดงาน


ย้อนกลับ