มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ส.คนพิการเข้าพบกกท.แจงนโยบายพัฒนานักกีฬา

ประมุขสมาคมกีฬาคนพิการฯ ร่วมมอบดอกไม้ยินดีกับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กกท. คนใหม่ พร้อมหารือถึงนโยบายการพัฒนานักกีฬาคนพิการไทยหลังจากนี้

นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายไมตรี คงเรือง เลขาธิการและประชาสัมพันธ์สมาคม เข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวสุปราณี คุปตาสา ในฐานะที่เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ พร้อมร่วมหารือในเรื่องของนโยบายการพัฒนานักกีฬาคนพิการที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย 3 ประเด็นใหญ่ ประกอบด้วยเรื่องของสวัสดิการต่างๆ, เรื่องแนวทางการพัฒนากีฬา และเรื่องการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสำรองจ่าย ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

สำหรับ 3 ประเด็นใหญ่ที่นายชูเกียรติเข้าไปพูดคุยกับทางผู้จัดการกองทุนคนใหม่นั้น ในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ จำแนกไปถึงการรักษาพยาบาล การศึกษา และการมีรายได้หลังเกษียร เป็นตัน เพื่อให้สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของนักกีฬาคนพิการดีขึ้น ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม ส่วนเรื่องของแนวทางการพัฒนากีฬาคนพิการ จะเป็นในส่วนที่สมาคมกำกับ ดูแล เน้นไปที่การพัฒนาตั้งแต่ฐานรากจนสู่ความเป็นเลิศ เน้นการสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนรุ่นพี่ แล้วผลักดัน พัฒนารุ่นพี่สู่การเป็นบุคลากรทางกีฬาคนพิการต่อไป ส่วนเรื่องของการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสำรองจ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆ นั้นจะแยกออกเป็นรายการต่างๆ ของแต่ละสมาคมกีฬาที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ซึ่งหลังจากการพูดคุยนั้นได้ผลสรุปคือนางสาวสุปราณีได้ให้สมาคมทำหนังสือเรียนถึงผู้จัดการกองทุนเพื่อเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นและแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ถ้ามีตัวอย่างจากกองทุนอื่นยิ่งดีพร้อมระเบียบการ

ประมุขสมาคมกีฬาคนพิการฯ ทิ้งท้ายว่า สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยมุ่งหวังว่ากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จะเป็นตัวจักรและแหล่งทุนที่สำคัญในการพัฒนากีฬาในประเทศไทย แล้วมีความเข้าใจในบริบทของกีฬาคนพิการที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งผลสุดท้ายก็จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน หรือบุคลากรทางกีฬาคนพิการดีขึ้นนั่นเอง

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0074&postid=0021158

ขอบคุณ… https://www.siamsport.co.th/other/other/view/189340


ย้อนกลับ