มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ส่งเครื่องอุปโภคบริโภค

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็นต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคน เพื่อส่งมอบให้กับ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน พร้อมจัดเตรียมและส่งต่อให้กับเด็กพิการ และสมาชิกในครอบครัว ในพื้นที่อำเภอบางขัน ลานสกา ร่อนพิบูลย์ ปากพนัง และอำเภอเมือง ในจังหวัดนครศรี ฯ จำนวน 120 คน


ย้อนกลับ