มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สร้างระบบบริการในสังคมไทย

Fr (1)กิจกรรมเวทีเสวนาการสร้างแนวทางความร่วมมือในการสร้างระบบบริการในสังคมไทย สู่การจัดระบบบริการสำหรับเด็กพิการ (ตามโครงการพัฒนารูปแบบหน่วยร่วมจัดบริการฯ) สนับสนุนโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) วันนี้ 24 ก.พ. 59 นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของ องค์กรด้านเด็กพิการ 3 องค์กร คือ ม.ออทิสติกไทย, สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพื่อจัดระบบบริการสำหรับเด็กพิการทั่ว


ย้อนกลับ