มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เทศบาลตำบลชะเมา)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน) และเทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน และการมีส่วนร่วมงานพัฒนาเด็กพิการและ / หรือคนพิการตามภารกิจของสองหน่วยงานในการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและ / หรือคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามสมควรเช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับคนปกติ


ย้อนกลับ