มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร่วมประชุมโครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสฯ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีที่ปัญหามีความซ้ำซ้อน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น”ระบบการดูแลรายกรณี (Case Management) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย”ร่วมกับหน่วยงานด้านเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในโซนภาคใต้ จำนวน 21 องค์กร ซึ่งจัดโดยมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธารา จังหวัดตรัง

 


ย้อนกลับ