มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ย้ำจ่ายเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ตั้งแต่ 4 โมง วันที่ 10 ส.ค.นี้

กรมบัญชีกลาง ย้ำการจ่ายเงิน “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” และเงิน “เบี้ยความพิการ” ตั้งแต่ 16.00 น. วันที่ 10 ส.ค. 63 เป็นต้นไป

วันที่ 9 ส.ค. 2563 น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้กำหนดปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งต่อมากรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่างบประมาณในบัญชีเงินฝากคลังของ อปท. บางแห่งในระบบ GFMIS ไม่เพียงพอจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ทำให้ต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางใส่ใจและพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง จึงเร่งดำเนินการและพร้อมจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ตามกำหนดเดิมในวันที่ 10 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ สถ. ตรวจสอบงบประมาณให้ครอบคลุมจำนวนผู้มีสิทธิ์ และสอดคล้องกับปฏิทินการจ่ายฯ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินครบถ้วนตามกำหนดเวลา

อย่างไรก็ตาม สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ในเดือนถัดไป ยังคงจ่ายในวันที่ 10 ตามระยะเวลาเดิม ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาทำการ.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021451&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/news/business/1906931


ย้อนกลับ