มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ส่งต่ออุปโภค บริโภคที่ได้รับจากผู้ใหญ่ใจดี

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ส่งต่ออุปโภค บริโภคที่ได้รับจากผู้ใหญ่ใจดี ให้กับฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป


ย้อนกลับ