มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU “โครงการพลังคนพิการร่วมสร้างสรรค์สังคม”

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดย ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมกับ สมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ โดย นายอดิศักดิ์ รอดสุวรรณ นายกสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU “โครงการพลังคนพิการร่วมสร้างสรรค์สังคม” ซึ่งเป็นการจ้างงาน จ้างเหมาบริการ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กพิการ ตามมาตรา 35 แห่ง ด้วยบริการ Respite Care ของสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ ในปี 2567 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566


ย้อนกลับ