มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พม. ร่วม สธ. ลงนาม MOU ระดับนโยบาย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนฯ

พม. ร่วม สธ. ลงนาม MOU ระดับนโยบาย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน หวังสนับสนุนจ้างงานคนพิการ มาตรา 33 และ 35 พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ในโรงพยาบาลนำร่อง 32 แห่ง

 วันนี้ (3 เม.ย. 62) เวลา 13.30 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระดับนโยบาย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมทั้งกล่าวแถลงเจตนารมณ์ ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนระดับนโยบาย และมอบเข็มศูนย์บริการคนพิการ แก่โรงพยาบาลนำร่อง 32 แห่ง มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่สถานประกอบการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการในโรงพยาบาล 30 สถานประกอบการ โดยมี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนโรงพยาบาลนำร่อง ผู้แทนศูนย์บริการคนพิการ ผู้แทนองค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายปรเมธี กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556ได้ให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่น เช่น การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการเพื่อปรับสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น รวมถึงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพ ตลอดจนการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระ และบริการสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ โดยจำแนกเป็นศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด จำนวน 77 ศูนย์ และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 2,180 ศูนย์

นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในระดับพื้นที่ ระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลนำร่องในพื้นที่ 22 จังหวัด จำนวน 32 แห่ง เพื่อบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกลไกศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับนโยบาย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ (3 เม.ย. 62) พก. จึงได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึก

ความร่วมมือ (MOU) ระดับนโยบาย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ระหว่างกระทรวง พม. และกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง พม. และ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนาม MOU พร้อมกล่าวแถลงเจตนารมณ์

ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนระดับนโยบาย ดังนี้ 1) สนับสนุนการจัดตั้ง และการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ในโรงพยาบาลนำร่อง 32 แห่ง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และขยายไปสู่โรงพยาบาลที่มีความพร้อม

ในระยะต่อไป 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มีหน้าที่ต้องจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 สนับสนุนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และหรือมาตรา 35 ให้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนำร่อง 32 แห่ง และขยายไปสู่โรงพยาบาล ที่มีความพร้อมในระยะต่อไป 3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถเป็นกลไกในการดูแล รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพในการประกอบสัมมาอาชีพและคุณภาพชีวิตคนพิการและสนับสนุนให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชุมชนสามารถเข้าถึงสิทธิ

และสวัสดิการตามกฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นต้นแบบให้กับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จัดตั้งโดยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรด้านคนพิการ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม ชมรม หรือสมาคม ของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานตามมาตรา 33 และหรือมาตรา 35 ในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ และคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่อยู่ในชุมชนตลอดจนสามารถขยายศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในชุมชนได้ และ 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของโรงพยาบาล ตลอดจนนิสิตนักศึกษาที่มาฝึกอบรมในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถทำงานกับคนพิการ วิจัยและพัฒนา เพื่อไปขยายผลการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนพิการ

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธี MOU ระดับนโยบาย ระหว่างกระทรวง พม. และ สธ. การมอบเข็มศูนย์บริการคนพิการ ให้แก่โรงพยาบาลนำร่อง 32 แห่ง การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจ้างงานคนพิการในโรงพยาบาล จำนวน 30 แห่ง และการจัดบูธนิทรรศการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

“ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้จะทำให้คนพิการ และครอบครัว รวมถึงผู้ดูแลคนพิการที่อยู่ในชุมชน

จะได้รับการฟื้นฟู ดูแล และการพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมและเป็นพื้นที่ในการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเกิดการขยายผลการดำเนินงานและเป็นต้นแบบให้แก่โรงพยาบาลอื่นๆ ในพื้นที่ ต่อไป” นายปรเมธี กล่าวในตอนท้าย

ขอบคุณ: https://dep.go.th/Content/View/4223/2


ย้อนกลับ