มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พม.ดึงเอกชนหารือ ห้ามเลี้ยงอาหารในสถานสงเคราะห์

พม. ดึงภาคเอกชนหารือแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสังคม จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ห้ามเยี่ยมหรือเลี้ยงอาหารกับเด็ก คนพิการและผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 2 เม.ย.นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางมาตรการในการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ NGO อาทิ มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เข้าร่วมประชุม ว่า ที่ประชุมได้หารือในเรื่องของความร่วมมือในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจและภาคสังคม ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว จะผ่านพ้นไปได้ เมื่อทุกภาคส่วนต้องช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาด แต่รูปแบบการใช้ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ภาคเอกชนและภาครัฐต้องทำงานคู่ขนานกันไป เพื่อเตรียมความพร้อมหลังจากสถานการณ์ดีขึ้น

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง พม. ได้ดำเนินมาตรการเพื่อรองรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งที่อยู่ในและนอกสถานสงเคราะห์ อาทิ การกำชับให้เจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กำหนดมาตรการห้ามเยี่ยมและเลี้ยงอาหาร รวมทั้งงดทำกิจกรรมต่างๆ กับเด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การจัดสถานที่พักแก่คนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง และคนตกงาน เป็นต้น ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือขึ้นอยู่กับบริบทในพื้นที่ อีกทั้งมีแนวทางดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน เช่น การจัดส่งสินค้าเกษตรหรืออาหารไปยังผู้ประสบปัญหาในแต่ละจังหวัด เป็นต้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ภาคเอกชนได้เสนอให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการได้รับการรักษาและเกิดภูมิต้านทานเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการให้ความรู้แก่ชุมชน นอกจากนี้ มีการจัดสถานที่เพื่อแยกกักตัวหลังจากที่รักษาอาการป่วยเสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้นวัตกรรม Camp Isolation และห้องน้ำเคลื่อนที่ เพื่อลดความเครียดในการกักตัวในสถานที่แบบปิด และหลังจากการรักษาหายแล้ว คนเหล่านี้จะสามารถกลับไปอยู่กับสังคมได้อย่างปกติ

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020849

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/politics/766693


ย้อนกลับ