มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ฝึกลูกที่บ้าน

กิจกรรมการฟื้นฟูเด็กพิการโดยผู้ปกครองในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ฯ และชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโปรแกรมการฝึกรายบุคคลให้ผู้ปกครองฝึกลูกที่บ้าน ซึ่งจะทำให้เด็กได้รับการฟื้นฟูพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยโปรแกรมการฟื้นฟูด้วยศาสตร์การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) การนวดไทย กิจกรรมสวนบำบัด และฝึกทักษะการลากเส้นพยัญชนะไทยเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก


ย้อนกลับ