มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชุมสามัญประจำปี 2566 (ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช)

วันที่ 2 เมษายน 2566 ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2566 ของ (ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) ผ่านทางระบบซูม ในฐานะ คณะกรรมการชมรมฯ ซึ่งมีระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 ที่ผ่านมา และ มีเรื่องเพื่อพิจารณาเตรียมการงานเดินวิ่งปั่นปันสุขเพื่อเด็กพิการ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 นี้


ย้อนกลับ