มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยศูนย์บริการคนพิการภายใต้ฯ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยศูนย์บริการคนพิการภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 16 แห่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบสุขภาพภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อีกทั้งศึกษาดูงานที่ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา อ.ปากพนัง และร่วมกันระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประเด็นเด็กพิการ โดยผลสรุปในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในปี 2562 คือ เน้นกิจกรรมการรวมกลุ่มของผู้ปกครองเด็กพิการ และการฟื้นฟูเด็กพิการอย่างต่อเนื่อง

 


ย้อนกลับ