มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ทีม อาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มาศึกษา ดูงาน เริ่มเก็บข้อมูล และประชุม วางแผนการ ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล KM.

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ทีม อาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นทีมนักวิชาการประจำโครงการ การจัดการความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการ เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้คนพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สน.9.ได้เข้ามาศึกษา ดูงาน เริ่มเก็บข้อมูล และประชุม วางแผนการ ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล KM. ชุดความรู้การฟื้นฟูเด็กพิการฯได้ เริ่มเก็บข้อมูลประเด็น ศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ชุดวิชา สวนบำบัด ชุดวิชานวดไทย ชุดวิชาการเล่น และชุดวิชาดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับเด็กพิการ


ย้อนกลับ