มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดิน คือ? ดินมาจากไหน? 

ดิน คือ? ดินมาจากไหน?
อินทรียวัตถุที่เกิดจากพืชและจุลินทรีย์สร้างขึ้น ดินเหนียวเกิดขึ้นจากก้อนหินที่ถูกฝนชะล้าง ชนิดและคุณลักษณะต่างๆ ขึ้นอยู่กับสถานที่ เช่น ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ยกตัวอย่าง – ดินที่นครนายกกับดินที่กรุงเทพก็ต่างกัน เมื่อดินต่างกัน ก็จะทำให้พืชที่เจริญเติบโตแตกต่างกัน ดังนั้น เราควรเข้าใจในความแตกต่างของดิน #สวนบำบัดสำหรับเด็กพิการ


ย้อนกลับ