มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชุมระดมสมองในการจัดทำข้อมูลชุดกิจกรรมบริการด้านการนวดไทยสำหรับเด็กพิการ

เมื่อวันที่ 25 และ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  นำโดย คุณสมลักษณ์ ลิ้ม นักวิชาการ , อาจารย์นิทรา ต่ายลีลาศ(อาจารย์นวดไทย)   ผู้แทนสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ  และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  ได้ร่วมประชุมระดมสมองในการจัดทำข้อมูลชุดกิจกรรมบริการด้านการนวดไทยสำหรับเด็กพิการ     ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมบริการและมาตรฐานการให้บริการด้านการนวดไทยสำหรับเด็กพิการ สู่การเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมกับ สมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ และเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ


ย้อนกลับ