มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จ.สุราษฎร์ธานีจัดตั้งโรงครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของปชช.ในสถานการณ์โควิด-19

จ.สุราษฎร์ธานีจัดตั้งโรงครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้(25พ.ค.63) ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อย ให้กำลังใจ และส่งมอบข้าวกล่องพร้อมน้ำจำนวน 500 ชุด ให้แก่1.ครอบครัวที่มีกลุ่มเปาะบาง อาทิผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิด 2.เป็นครอบครัวที่มีผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ และ3.เป็นครอบครัวที่มีผู้เข้าเครือข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงและถูกแยกกักโรค กักกันโรค ในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นกลุ่มเป้าหมายครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็กแรกเกิดผู้มารับบริการ และเป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ในการนี้ ตามแผนบูรณาการการจัดตั้งโรงครัวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2563 เพื่อป้องกัน ยับยั้งและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชน ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 45 ร่วมทำอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021105

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/157995


ย้อนกลับ