มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จัดให้บริการการฟื้นฟูฯประจำเดือน ตุลาคม

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และเทศบาลตำบลชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จัดให้บริการการฟื้นฟูฯ ประจำเดือนให้แก่เด็กพิการ จำนวน  10 ราย ณ ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการเทศบาลตำบลชะเมา โดยฝึกศาสตร์การเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) การนวดไทย การฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกการหยิบจับ กิจกรรมสวนบำบัด และทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันย้อนกลับ