มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จัดกิจกรรมฟื้นฟู ฯให้แก่เด็กพิการจำนวน 18 ครอบครัว

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟู ฯให้แก่เด็กพิการจำนวน 18 ครอบครัว โดยใช้ศาสตร์การเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น  (โดสะโฮ) การนวดไทย การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกทักษะทางการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง และฝึกทักษะการเป็นผู้ช่วยวิทยากรการฟื้นฟูเด็กพิการโดยการฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) ให้แก่ผู้ปกครองแกนนำจำนวน 2 รายย้อนกลับ