มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

งานเสวนาวิชาการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้พัฒนาโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยมีแนวคิดจากการใช้ธรรมชาติมาฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่รอบๆ ตัวของพวกเราทุกคน นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และเป็นผู้จัดการโครงการฯ   ได้พัฒนาแนวคิด สวนบำบัด ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย มูลนิธิสุขภาพไทย สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถทางการแพทย์แห่งชาติ และฝ่ายงานสวนสาธารณะ กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสวนบำบัด และรณรงค์ให้เกิดพื้นที่สวนบำบัดในกรุงเทพฯ

จากการดำเนินงานมากว่า 2 ปี ที่ผ่านมา โครงการสวนบำบัดฯ ได้จัดอบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐานให้กับครอบครัวเด็กพิการและบุคลากรด้านเด็กพิการ/เด็กด้อยโอกาส รวมทั้งสิ้น จำนวน 76 คน และสนับสนุนให้มีพื้นที่สวนบำบัดในแต่ละแห่งผ่านการประกวดสวนบำบัด Garden Therapy Design Contests 2016  และในครั้งนี้ วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา   โครงการสวนบำบัดฯ  ได้จัดงานเสวนาวิชาการสวนบำบัดฯ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นครอบครัวเด็กพิการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนที่เคยเข้ารับการอบรมสวนบำบัด  และองค์กร/หน่วยงานทั้งที่จดทะเบียนเป็นศูนย์บริการคนพิการฯ  และยังไม่จดทะเบียนเป็นศูนย์บริการคนพิการฯ เพื่อนำเสนอผลความสำเร็จ และต้นแบบสวนบำบัดของแต่ละแห่ง    ได้แก่   ครอบครัวเด็กพิการ  บ้านเฟื่องฟ้า  บ้านนนทภูมิ    โรงพยาบาลลับแล    บ้านคามิลเลี่ยนเพื่อเด็กพิการ (เชียงราย)  อีกทั้งยังจัดให้มีเวทีเพื่อผลักดันนโยบายให้เกิดกิจกรรมภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศ   ซึ่งได้วิทยากรจากนายแพทย์ประพจน์ฯ    ตัวแทนเทศบาลตำบลชะเมา จ.นครศรีธรรมราช    และตัวแทนจากศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขึ้นแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการพัฒนากิจกรรมสวนบำบัดเข้าสู่ศูนย์บริการ

 


ย้อนกลับ