มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครูพี่โอ๊ะลงพื้นตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนผู้พิการทางสายตา

วันที่ 2 ต.ค.ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ตรวจราชการการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษา ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนเด็กพิเศษมารีย์นิรมล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา นายพะโพม ชิณวงศ์ ประธารคณะทำงาน รมช.ศธ. นายธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ หัวหน้าคณะทำงาน รมช.ศธ. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช. และคณะทำงาน รมช.ศธ. โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายญิตินันท์ แสงนาค สส. เขต 1 ขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรีเอกทินกร ศรีนาง ผู้แทนศึกษาธิการภาค 12 นางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ ประธาน ปส.กช.ขอนแก่น พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ ผู้กำกับการ สภ.เมืองขอนแก่น ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ กล่าวชื่นชม และขอขอบคุณครูที่ดูและเด็กๆ ที่มีความบกพร้อม หรือความพิการ และพิการซ้ำซ้อน ต้องใช้ความอดทน และความพยายามเป็นอย่างมาก อีกทั้งเนื่องจากท่านทั้งหลายมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา และการยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี และดิฉันขอชื่นชมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่ช่วยกันพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเสมอภาคและความ

เท่าเทียมทางการศึกษานั้นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนหลายประเภทรวมถึงโรงเรียนประเภทการศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลและจัดการศึกษาให้เฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องในแต่ละประเภทในระดับที่รุนแรงและไม่สามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได้ (จำนวน 20 โรงเรียน) และโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนรวม เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้มากนัก และเด็กปกติได้เรียนร่วมกัน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้พัฒนาตนเอง มีสังคมที่กว้างขึ้น และได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ครูและผู้ปกครองเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง (จำนวน 800 โรงเรียน) ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการโดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามบริบทที่แตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้ดูแลเด็กพิการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021651&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/186849


ย้อนกลับ