มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คนพิการใช้สิทธิตามมาตรา35แล้ว 98.6%


รมว.แรงงาน ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เร่งตรวจสอบการให้สิทธิคนพิการ พบใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 35 แล้ว 98.6%

รมว.แรงงาน ส่งเจ้าหน้าที่แรงงานลงพื้นที่ ตรวจสอบการให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลaคนพิการ เผย คนพิการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 35 แล้วกว่า 14,198 ราย คิดเป็นร้อยละกว่า 98.6 นำร่องจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วม 88 ราย พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการยื่นใช้สิทธิตามมาตรา 35 ประจำปี พ.ศ. 2563 สำรวจตำแหน่งงานว่างเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการมีงานทำของผู้ถูกเลิกจ้างและประชาชนทั่วไป

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการสร้างงานและการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการอยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เลี้ยงตนเองได้ โดยได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งตรวจสอบการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรา 35 ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ให้แก่คนพิการและนายจ้าง/สถานประกอบการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้รับสิทธิมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา กรมการจัดหางานได้สนับสนุนให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับสิทธิตามมาตรา 35 ใน 7 ประเภทกิจกรรม

โดยมีหลักเกณฑ์ว่า การจัดทำสัญญาขอใช้สิทธิของทั้งสองฝ่ายเป็นไปโดยสมัครใจ มูลค่าของสัญญาไม่น้อยว่า 112,420 บาทต่อปี และรายชื่อคนพิการที่ขอใช้สิทธิจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน จากการดำเนินงานที่ผ่านมา และขณะนี้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมาใช้บริการขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 แล้ว จำนวน 14,397 ราย ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 จำนวน 14,198 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.6

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020498

ขอบคุณ… https://www.innnews.co.th/economy/news_574738/


ย้อนกลับ