มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมนิทานในสวน

กิจกรรมนิทานในสวน ในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

IMG_0884 IMG_0891 IMG_0894


ย้อนกลับ