มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ประเมินผลดำเนินการทศวรรษคนพิการอาเซียน

กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ประเมินผลดำเนินการทศวรรษคนพิการอาเซียน เพื่อศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ และศึกษาผลที่ได้รับจากการดำเนินการตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2563 ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นการเสนอแนวทางในการจัดทำแผนทศวรรษคนพิการอาเซียนในระยะต่อไป

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง การประเมินผลการดำเนินการตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2563 และการขับเคลื่อนในระยะต่อไป จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ และศึกษาผลที่ได้รับจากการดำเนินการตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2563 ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นการเสนอแนวทางในการจัดทำแผนทศวรรษคนพิการอาเซียนในระยะต่อไป

นางธนาภรณ์ กล่าวว่าประเทศไทยได้เห็นความสำคัญของการกำหนดให้มีกรอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในอาเซียนเพื่อประกันว่าประเด็นด้านคนพิการจะได้รับความสำคัญและพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนากระแสหลัก และด้วยทศวรรษคนพิการอาเซียนจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2563 ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในอาเซียนในระยะต่อไป

“ในวันนี้จึงเป็นเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ และองค์กรเพื่อคนพิการ เกี่ยวกับข้อท้าทายของอาเซียนด้านคนพิการและทิศทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทศวรรษคนพิการอาเซียน องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม”นางธนาภรณ์ กล่าว

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021425&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/438996


ย้อนกลับ