มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กรมส่งเสริมฯคนพิการ ร่วมFocus Group หารือแนวทาง-บทบาททำงานกับกลุ่มออทิสติก

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดน่าน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ เข้าร่วมการประชุม Focus Group กับหน่วยงาน องค์กร ในพื้นที่

ประกอบด้วย นายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน, ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด, โรงพยาบาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนภาคประชาสังคม, ผู้แทนภาคธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อหารือในประเด็นแนวทางการดำเนินงาน และบทบาทการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายบุคคลออทิสซึม

โดยวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัดของกลไกที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการทำงานบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสซึมในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนโครงการถอดบทเรียน และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021476&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.naewna.com/lady/511712


ย้อนกลับ