Loading Events

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์

  • This event has passed.

กิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย SAFE CHILD THAILAND ผ่านโปรแกรม Zoom มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ย้อนกลับ