มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

องค์การยูนิเซฟ

องค์การยูนิเซฟ และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา หรือ ยูเอสเอด (USAID) ประสานความร่วมมือในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ในกลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุดในประเทศไทย โดยมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเช่น สบู่และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่เด็กและครอบครัวที่ขาดแคลน


ย้อนกลับ