มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร้านซาลาล่า มอบแชนวิส 

ร้านซาลาล่า มอบแชนวิส ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในงาน  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563สวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและครอบครัว สู่การมีส่วมร่วมของชุมชนและท้องถิ่นภายใต้งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563


ย้อนกลับ