มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด, คุณกิตติ ฉัตรเลขวนิช และพนักงาน
ร่วมสนับสนุนทุนเพื่อใช้ในการฟื้นฟูเด็กพิการ จำนวน 101,670 บาท

img_0224001


ย้อนกลับ