มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศตวรรษ และเพื่อนๆ

คุณศตวรรษ และเพื่อนๆ เลี้ยงอาการกลางวันผู้ปกครองและน้องๆและมองสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในการทำกิจกรรม
ฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560ย้อนกลับ