มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณยรรยง  สมิทธิธณสกุล

คุณยรรยง  สมิทธิธณสกุลและเพื่อนๆ มองเงิน ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ