มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณบุญยาพร คุณอรรัมภา ยุทธณรงค์ มอบสิ่งของ

 คุณบุญยาพร คุณอรรัมภา ยุทธณรงค์  มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม และมอบให้กับผู้ปกครองและน้องๆในช่วงระบาดของโควิด -1-9 ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ