ข่าว มพก. หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1“การอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)” นับเป็นครั้งที่ 23 ในประเทศไทย 99/0 7/08/2557
 2. 2อบรมการนวดไทย(น้ำมัน+ประคบสมุนไพร) 85/0 7/08/2557
 3. 3งานเวทีประชาคม 80/0 7/08/2557
 4. 4อบรมหลักสูตร "การระดมจิตใจ ( Mind Storming) " 97/0 6/08/2557
 5. 5มหกรรมอาหารและสุขภาพถีไท ครั้งที่ 1 84/0 6/08/2557

ทั่วไป

 1. 1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 76/0 6/08/2557
 2. 2การประเมินพัฒนาการเด็กหลังการฝึก (Post-Test) 132/0 22/07/2557
 3. 3โครงการฟื้นฟูเด็กพิการโดยชุมชน (CBR) 198/0 9/07/2557
 4. 4ตลาดเดินได้ ครั้งที่ 3 (ผู้ใหญ่เดินได้ เด็กก็เดินได้) 214/0 4/07/2557
 5. 5สภาน้ำหวาน รูปแบบสุนทรียสนทนา 194/0 2/07/2557
 6. 6การอบรม หัวข้อ ความเสมอภาคคนพิการ (Disability Equality Training) 180/0 2/07/2557
 7. 7อบรม เรื่อง "การประคบสมุนไพร" 195/0 2/07/2557
 8. 8การอบรมนวดไทย (พื้นฐาน) 235/0 2/07/2557
 9. 9อบรม "หลักสูตรพ่อแม่มือใหม่" ให้กับครอบครัวเด็กพิการ 212/0 2/07/2557
 10. 10เยี่ยมบ้านเด็กรายใหม่ที่อำเภอท่าศาลาฯ 170/0 1/07/2557
 11. 11อบรมการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กพิการ 198/0 25/06/2557
 12. 12ลงพื้นที่เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การนวดไทยสำหรับเด็กพิการ" 237/0 6/06/2557
 13. 13"อบรมหลักสูตรพ่อแม่มือใหม่”รุ่นที่ 1 232/0 6/06/2557
 14. 14กิจกรรมดนตรีบำบัดเพื่อผ่อนคลายฯ 257/0 5/06/2557
 15. 15อบรมเสริมทักษะการฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 339/0 7/05/2557