ข่าว มพก. หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1“ค่ายครอบครัว : ค่ายสายใยรัก ครอบครัวเด็กพิการ” 33/0 28/08/2557
 2. 2โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช อบรม “การนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ” 31/0 26/08/2557
 3. 3“การอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)” นับเป็นครั้งที่ 23 ในประเทศไทย 121/0 7/08/2557
 4. 4อบรมการนวดไทย(น้ำมัน+ประคบสมุนไพร) 115/0 7/08/2557
 5. 5งานเวทีประชาคม 108/0 7/08/2557

ทั่วไป

 1. 1อบรมหลักสูตร "การระดมจิตใจ ( Mind Storming) " 123/0 6/08/2557
 2. 2มหกรรมอาหารและสุขภาพถีไท ครั้งที่ 1 112/0 6/08/2557
 3. 3สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 94/0 6/08/2557
 4. 4การประเมินพัฒนาการเด็กหลังการฝึก (Post-Test) 146/0 22/07/2557
 5. 5โครงการฟื้นฟูเด็กพิการโดยชุมชน (CBR) 210/0 9/07/2557
 6. 6ตลาดเดินได้ ครั้งที่ 3 (ผู้ใหญ่เดินได้ เด็กก็เดินได้) 226/0 4/07/2557
 7. 7สภาน้ำหวาน รูปแบบสุนทรียสนทนา 210/0 2/07/2557
 8. 8การอบรม หัวข้อ ความเสมอภาคคนพิการ (Disability Equality Training) 197/0 2/07/2557
 9. 9อบรม เรื่อง "การประคบสมุนไพร" 209/0 2/07/2557
 10. 10การอบรมนวดไทย (พื้นฐาน) 255/0 2/07/2557
 11. 11อบรม "หลักสูตรพ่อแม่มือใหม่" ให้กับครอบครัวเด็กพิการ 225/0 2/07/2557
 12. 12เยี่ยมบ้านเด็กรายใหม่ที่อำเภอท่าศาลาฯ 182/0 1/07/2557
 13. 13อบรมการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กพิการ 215/0 25/06/2557
 14. 14ลงพื้นที่เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การนวดไทยสำหรับเด็กพิการ" 245/0 6/06/2557
 15. 15"อบรมหลักสูตรพ่อแม่มือใหม่”รุ่นที่ 1 242/0 6/06/2557