มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่ อ.หัวไทร

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่ อ.หัวไทร และ อ.ร่อนพิบูลย์ เพื่อมอบสิ่งของที่จำเป็น/เสริมสร้างกำลังใจกับผู้ปกครองและติดตามพัฒนาการเด็กพิการ จำนวน 3 ครอบครัว


ย้อนกลับ