มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โลโก้ของ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มต้นเมื่อ พุทธศักราช 2521 ภายหลังจากนาย ประหยัด ภูหนองโอง ซึ่งตาบอดสนิททั้งสองข้าง ได้ต่อสู้ดิ้นรนศึกษาหาความรู้จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยประสานมิตร ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะช่วยเหลือเด็กตาบอดในชนบทที่ขาดโอกาส ให้มีความสามารถเรียนต่อเพื่อพัฒนาชีวิตตนเอง พึ่งตนเองได้และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขและสมศักดิ์ศรี นายประหยัดจึงหวนกลับคืนสู่จังหวัดขอนแก่น ภูมิลำเนาเดิมเพื่อริเริ่มดำเนินการเปิดโอกาสให้เด็กตาบอด ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาของชาติ นายประหยัดได้เริ่มต้นด้...

เว็บไซต์: http://www.cfbt.or.th/

15/05/2555