เว็บลิงค์องค์กรด้านคนพิการ

 1. 1wheelgoround
 2. 2กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 3. 3กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 4. 4กลุ่มเพื่อน 2000
 5. 5ชมพระบรมมหาราชวัง และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แบบ 360 องศา
 6. 6ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
 7. 7มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 8. 8มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
 9. 9มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
 10. 10มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 11. 11มูลนิธิสยามกัมมาจล
 12. 12มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 13. 13มูลนิธิออทิสติกไทย
 14. 14มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
 15. 15มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
 16. 16มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)
 17. 17ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
 18. 18ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
 19. 19ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท
 20. 20ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ