มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร่วมงานกับเรา

 

 
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เรื่อง รับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
********************


 

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ***ด่วน***
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ประจำที่ จังหวัดกรุงเทพฯ  จำนวน  1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ ระหว่าง 35-45 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ โท ด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 4. มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชน อย่างน้อย 3 ปี
 5. มีประสบการณ์ทำงานด้านคนพิการ หรือเด็กพิการอย่างน้อย 2 ปี
 6. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet  ได้ดี
 7. มีใจรักในงานการเสริมพลัง Empowerment & Self Help Group และการทำงานกับครอบครัวเด็กพิการและเด็กพิการตามแนวคิดการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยครอบครัวเป็นพื้นฐาน

 

บทบาทหน้าที่

 1. บริหารจัดการในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ
 2. พัฒนาโครงการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลโครงการตลอดจนสามารถนำเสนอโครงการต่อแหล่งทุนได้
 3. จัดทำแผนงาน สรุปงาน วิเคราะห์งาน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน และปี
 4. เป็นวิทยากรกระบวนการ ในการจัดอบรม สัมมนา และประชุมในรูปแบบต่างๆ
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
 6. ประสานงานกับองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งในระดับเครือข่าย, ภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายต่างๆ
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งใบสมัคร-ประวัติส่วนตัว มาได้ที่
Email : [email protected][email protected]
ไปรษณีย์ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทิดา โพธิรักษ์ เบอร์โทร 02-5399958, 02-5392916   ต่อ 11


 ตำแหน่ง :นักสังคมสงเคราะห์   มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ประจำที่ จังหวัดกรุงเทพฯ  จำนวน  1  ตำแหน่ง

 

คือผู้ที่รับผิดชอบงานด้านสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการ ประสานงาน ส่งต่อบริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการ และให้ข้อมูล วางแผนร่วมกับครอบครัวในการแก้ไขปัญหา ตามกระบวนการทางด้านงานสังคมสงเคราะห์

 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาแนะนำ และประเมินสภาพปัญหาและความพร้อมของเด็กและครอบครัวก่อนเข้ารับบริการ
 • ให้ความรู้ผู้ปกครองและช่วยเหลือให้เข้าถึงระบบสวัสดิการของภาครัฐ เช่น สิทธิ-สวัสดิการต่างๆ เช่น ด้านการรักษาพยาบาล สิทธิ-สวัสดิการตามสิทธิ  ด้านการศึกษา เป็นต้น
 • งานเยี่ยมบ้านเด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการ เพื่อประเมินสภาพครอบครัว และให้คำปรึกษา วางแผนการให้ความช่วยเหลือ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อผู้รับบริการ (Case Refering)
 • รับผิดชอบงานโครงการพ่อแม่อุปภัมถ์
 • จัดทำข้อมูลสถิติ ทะเบียนข้อมูลผู้รับบริการ และระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ
 • งานการประสานงานต่างๆ กิจกรรม โครงการฯ ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการ งานจัดบริการ งานด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ แก่เด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการ ภายใต้นโยบายของสิทธิและสวัสดิการสังคม รวมทั้งภายใต้นโยบายของมูลนิธิฯ
 • งานด้านสังคมสงเคราะห์ Case Work และ Group Work
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมสงเคราะห์
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
 • มีทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำ การทำงานตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์
 • มีความรู้ด้านสิทธิ-สวัสดิการสำหรับเด็กพิการและครอบครัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้เป็นครั้งคราว
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านคนพิการ/เด็กพิการ มาก่อน (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

วิธีการสมัคร   
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งใบสมัคร-ประวัติส่วนตัว มาได้ที่ Email: [email protected], [email protected]
ไปรษณีย์ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณนันทิดา โพธิรักษ์ เบอร์โทร 02-5392916  02-5399958 ต่อ 11

 


ย้อนกลับ