มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร่วมงานกับเรา

 

 
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เรื่อง รับสมัครงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
********************


ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ประจำที่ จังหวัดกรุงเทพฯ  จำนวน  1  ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

 1. อายุ ระหว่าง 35-45 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 4. มีประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงาน และบุคลากรอย่างน้อย 2 ปี
 5. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet  ได้ดี
 6. มีใจรักด้านงานบริการ (Service Mind) และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

บทบาทหน้าที่

 1. บริหารจัดการสำนักงาน ดูแลงานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานบริหารบุคคล และสวัสดิการเจ้าหน้าที่
 2. สนับสนุน จัดเตรียมทรัพยากร เพื่อให้มูลนิธิฯและฝ่ายปฏิบัติงานกับเด็กพิการ และครอบครัวโดยตรงดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. จัดเตรียมงานประชุม พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบ และรายงานการประชุม
 4. งานอาคารสถานที่ การต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และการรับเงิน /สิ่งของบริจาคของมูลนิธิฯ

 

วิธีการสมัคร   (ภายวันที่ 30 มิถุนายน 2561)

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งใบสมัคร-ประวัติส่วนตัว มาได้ที่
Email : [email protected]
ไปรษณีย์ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ คุณอภิรดี วานิชกร เบอร์โทร 02-5392916  02-5399958

 


ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ประจำที่ จังหวัดกรุงเทพฯ  จำนวน  1  ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

 1. อายุ ระหว่าง 35-45 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 4. มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชน อย่างน้อย 3 ปี
 5. มีประสบการณ์ทำงานด้านคนพิการ หรือเด็กพิการอย่างน้อย 2 ปี
 6. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet  ได้ดี
 7. มีใจรักในงานการเสริมพลัง Empowerment & Self Help Group และการทำงานกับครอบครัวเด็กพิการและเด็กพิการตามแนวคิดการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยครอบครัวเป็นพื้นฐาน

 

บทบาทหน้าที่

 1. บริหารจัดการในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ
 2. พัฒนาโครงการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลโครงการตลอดจนสามารถนำเสนอโครงการต่อแหล่งทุนได้
 3. จัดทำแผนงาน สรุปงาน วิเคราะห์งาน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน
  และปี
 4. เป็นวิทยากรกระบวนการ ในการจัดอบรม สัมมนา และประชุมในรูปแบบต่างๆ
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
 6. ประสานงานกับองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งในระดับเครือข่าย, ภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายต่างๆ

 

วิธีการสมัคร   (ภายวันที่ 30 มิถุนายน 2561)

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งใบสมัคร-ประวัติส่วนตัว มาได้ที่
Email : [email protected]
ไปรษณีย์ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ คุณอภิรดี วานิชกร เบอร์โทร 02-5392916  02-5399958


 

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ประจำที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  1  ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

 1. อายุ ระหว่าง 35-45 ปี
 2. จบการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการศึกษา, ศึกษาศาสตร์, พัฒนาชุมชน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 4. สามารถประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
 5. มีประสบการณ์การทำงานด้านคนพิการ หรือเด็กพิการอย่างน้อย 2 ปี
 6. มีทักษะในการประสานงานการพัฒนาโครงการฯ ดำเนินงาน กำกับติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลโครงการฯ
  และมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 7. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
 8. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

 

บทบาทและหน้าที่

 1. บริหารจัดการโครงการฯ และดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนและให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
 2. จัดทำแผนงาน สรุปงาน วิเคราะห์งาน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งจัดทำรายงาน
 3. เป็นวิทยากรกระบวนการ ในการจัดอบรม สัมมนา และประชุมในรูปแบบต่างๆ
 4. ประสานงานกับองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทุกรูปแบบ
 5. พัฒนาโครงการฯเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

วิธีการสมัคร   (ภายวันที่ 30 มิถุนายน 2561)

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งใบสมัคร-ประวัติส่วนตัว มาได้ที่
Email : [email protected]
ไปรษณีย์ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ คุณอภิรดี วานิชกร เบอร์โทร 02-5392916  02-5399958


ย้อนกลับ