มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร่วมงานกับเรา/การอบรม


มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ประจำที่ กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 21 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ และสามารถการติดต่อประสานงานได้ดี
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ และการติดต่อประสานงาน อย่างน้อย 1 ปี

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับโทรศัพท์จากสายภายนอก ประสานงานเรื่องการติดต่อโทรศัพท์ส่งต่อสายถึงผู้เกี่ยวข้อง
 • ดูแลงานต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนหรือผู้มาติดต่อมูลนิธิฯ
 • งานเอกสารทั่วไป เอกสารแบบฟอร์ม ทะเบียนเอกสาร ต่างๆ
 • งานรับบริจาคสิ่งของ (รับเข้า จัดเก็บ เบิกจ่าย สิ่งของบริจาค) จัดทำทะเบียนและตรวจนับของบริจาค และส่งรายงานให้ต่อหัวหน้าฝ่ายสำนักงาน
 • งานอาคารและสถานที่ (ดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่ เครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น)
 • งานด้านจัดซื้อ จัดหา จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้ สำนักงาน ของส่วนกลาง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งใบสมัคร-ประวัติส่วนตัว มาได้ที่
Email : [email protected][email protected]
ไปรษณีย์ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทิดา โพธิรักษ์ เบอร์โทร 02-5392916, 02-5399958 ต่อ 11

  


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ประจำที่ ค่ายห้วยน้ำใส อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

คุณสมบัติ

 1. อายุ ระหว่าง 30 – 40 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมสงเคราะห์  สังคมศาสตร์  พัฒนาชุมชน จิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีใจรักงานบริการ มีความคล่องตัว ชอบงานการประสานงาน และสามารติดต่อสื่อสารประสานงานได้ดี
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กพิการ คนพิการ และการบริหารจัดการกลุ่ม/กิจกรรม (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet  ได้ดี

สถานที่ทำงานประจำ 2 พื้นที่

 1. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ (ทำงานประจำ 20%)
 2. ค่ายห้วยน้ำใส อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา (ทำงานประจำ 80%)

บทบาทหน้าที่

 1. ติดต่อประสานงานด้านข้อมูล บริการ และประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคเอกชน
 2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 3. ประสานงานและบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม การจัดบริการ และเตรียมความพร้อม สถานที่เพื่อการจัดบริการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้แก่เด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการ และ/หรือ การจัดกิจกรรมอื่นๆ
 4. มีส่วนร่วมในการดำเนินงานการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ และ การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  ในพื้นที่ ค่ายห้วยน้ำใส อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
 5. ดูแลและรับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งใบสมัคร-ประวัติส่วนตัว มาได้ที่
Email : [email protected][email protected]
ไปรษณีย์ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทิดา โพธิรักษ์ เบอร์โทร 02-5392916, 02-5399958 ต่อ 11


ย้อนกลับ