มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร่วมงานกับเรา/การอบรม


มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ประจำที่ กรุงเทพมหานคร

 

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 21 – 35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส. ขึ้นไป
 3. มีใจรักงานบริการ และสามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 5. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการและการติดต่อประสานงาน อย่างน้อย 1 ปี

 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. รับโทรศัพท์จากสายภายนอก ประสานงานเรื่องการติดต่อโทรศัพท์ส่งต่อสายถึงผู้เกี่ยวข้อง
 2. ดูแลงานต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนหรือผู้มาติดต่อมูลนิธิฯ
 3. งานเอกสารทั่วไป เอกสารแบบฟอร์ม ทะเบียนเอกสาร ต่างๆ
 4. งานรับบริจาคสิ่งของ (รับเข้า จัดเก็บ เบิกจ่าย สิ่งของบริจาค) จัดทำทะเบียนและตรวจนับของบริจาค และส่งรายงานให้ต่อหัวหน้าฝ่ายสำนักงาน
 5. งานอาคารและสถานที่ (ดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่ เครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น)
 6. งานด้านจัดซื้อ จัดหา จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้ สำนักงาน ของส่วนกลาง
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่แบ่งปันเพื่อเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ประจำที่ กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ

 1. เพศ หญิง อายุระหว่าง 21 – 35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี
 3. มีใจรักงานบริการ และสามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 5. มีประสบการณ์ด้านการบริการและการติดต่อประสานงาน อย่างน้อย 1 ปี
 6. สามารถทำงานนอกเวลาและเดินทางออกต่างจังหวัดได้

 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. งานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ผู้บริจาค และให้ข้อมูลผู้สนใจกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ
 2. รับเงินบริจาค บันทึกรับเงินทุกประเภท ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งจัดทำรายงาน/จัดการข้อมูลผู้บริจาคโดยโปรแกรมสำเร็จรูป
 3. รับสิ่งของบริจาค และจัดทำหนังสือขอบคุณผู้บริจาค
 4. จัดทำเอกสารวางบิลกับธนาคาร และทะเบียนเอกสารต่างๆ
 5. นับเงินกล่องบริจาคร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน
 6. จัดทำรายงานผู้บริจาคประจำปี
 7. จัดเตรียม ประสานงาน งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ประจำที่ ค่ายห้วยน้ำใส อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

คุณสมบัติ

 1. อายุ ระหว่าง 30 – 40 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมสงเคราะห์  สังคมศาสตร์  พัฒนาชุมชน จิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีใจรักงานบริการ มีความคล่องตัว ชอบงานการประสานงาน และสามารติดต่อสื่อสารประสานงานได้ดี
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กพิการ คนพิการ และการบริหารจัดการกลุ่ม/กิจกรรม (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet  ได้ดี

 

สถานที่ทำงานประจำ 2 พื้นที่

 1. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ (ทำงานประจำ 20%)
 2. ค่ายห้วยน้ำใส อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา (ทำงานประจำ 80%)

บทบาทหน้าที่

 1. ติดต่อประสานงานด้านข้อมูล บริการ และประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคเอกชน
 2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 3. ประสานงานและบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม การจัดบริการ และเตรียมความพร้อม สถานที่เพื่อการจัดบริการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้แก่เด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการ และ/หรือ การจัดกิจกรรมอื่นๆ
 4. มีส่วนร่วมในการดำเนินงานการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ และ การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  ในพื้นที่ ค่ายห้วยน้ำใส อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
 5. ดูแลและรับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร (ตำแหน่งที่ 1- 3)
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งใบสมัคร-ประวัติส่วนตัว มาได้ที่
Email : [email protected][email protected]
ไปรษณีย์ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทิดา โพธิรักษ์ เบอร์โทร 02-5392916, 02-5399958 ต่อ 11


ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประจำที่ จ.นครศรีธรรมราช

 

คุณสมบัติ

 1. อายุ ระหว่าง 22 – 35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
 3. มีใจรักงานบริการ ชอบช่วยเหลือ มองโลกในแง่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อผู้คนหรือเด็กพิการ
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กพิการ คนพิการ และการบริหารจัดการกลุ่ม/กิจกรรม หรือมีใบประกอบวิชาชีพเป็นนักสังคมสงเคราะห์ รับอนุญาตตามพ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet  ได้ดี

สถานที่ทำงานประจำ 

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน

บทบาทหน้าที่

 1. บริการคำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟู คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ์และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 2. ติดต่อประสานงานด้านข้อมูล บริการ และประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคเอกชน
 3. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา/ข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 4. บริหารจัดการ การจัดกิจกรรม การจัดบริการ และเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดบริการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้แก่เด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการ และ/หรือ การจัดกิจกรรมอื่นๆ
 5. เขียนและเสนอโครงการ และดูแล/รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร (ตำแหน่งที่ 4)
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อ/ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง/ส่งใบสมัคร-ประวัติส่วนตัว มาได้ที่
สำนักงานฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน

เลขที่ 5/3 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
Email : [email protected], [email protected]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐิติพรรณ พูลพิพัฒน์ เบอร์โทร 075-340980, 081-7875622


ย้อนกลับ