มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร่วมงานกับเรา

 


 
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เรื่อง รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน

ด้วย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มุ่งเน้นการพัฒนา สนับสนุน และฟื้นฟูเด็กพิการ ด้วยแนวคิดในการพัฒนา ครอบครัวเด็กพิการเป็นฐาน และ การพัฒนาและฟื้นฟูโดยชุมชน โดยตระหนักดีว่าเด็กพิการในชุมชนนั้น ยังขาดโอกาสในการพัฒนาทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา สังคม และ การเตรียมความพร้อมในด้านอาชีพ โดยผลักดันให้ครอบครัว ชุมชน สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฟื้นฟูเด็กพิการ

ตำแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสำนักงาน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ซึ่งต้องมีความศรัทธาในการพัฒนาและฟื้นฟูเด็กพิการโดยมีครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน มีจิตรักการให้บริการ (Service Mind) และยังมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการสำนักงาน ดูแลภาพรวมขององค์กร งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานบริหารบุคคล และสวัสดิการเจ้าหน้าที่ เป็นฝ่ายสนับสนุน จัดเตรียมทรัพยากร เพื่อให้มูลนิธิฯและฝ่ายปฏิบัติงานกับเด็กพิการ และครอบครัวโดยตรงดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงงานจัดประชุมภายในองค์กร การต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และการรับเงิน /สิ่งของบริจาคของมูลนิธิฯ

คุณสมบัติ

1.จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
2.อายุ 30 ปีขึ้นไป
3.มีประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงาน และบุคลากรอย่างน้อย 2 ปี
4.สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word Excel Power Point และ Internet
5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
6.มีใจรักด้านงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี

วิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งใบสมัคร ประวัติส่วนตัวมาที่ คุณสมชาย รุ่งศิลป์ โดยส่งมาที่
Email: [email protected] มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  วันที่ 31 ตุลาคม 2560ย้อนกลับ