มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร่วมงานกับเรา

 

 
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เรื่อง รับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
********************


 

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ประจำที่ จังหวัดกรุงเทพฯ  จำนวน  1  ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

 1. อายุ ระหว่าง 35-45 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 4. มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชน อย่างน้อย 3 ปี
 5. มีประสบการณ์ทำงานด้านคนพิการ หรือเด็กพิการอย่างน้อย 2 ปี
 6. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet  ได้ดี
 7. มีใจรักในงานการเสริมพลัง Empowerment & Self Help Group และการทำงานกับครอบครัวเด็กพิการและเด็กพิการตามแนวคิดการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยครอบครัวเป็นพื้นฐาน

 

บทบาทหน้าที่

 1. บริหารจัดการในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ
 2. พัฒนาโครงการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลโครงการตลอดจนสามารถนำเสนอโครงการต่อแหล่งทุนได้
 3. จัดทำแผนงาน สรุปงาน วิเคราะห์งาน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน
  และปี
 4. เป็นวิทยากรกระบวนการ ในการจัดอบรม สัมมนา และประชุมในรูปแบบต่างๆ
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
 6. ประสานงานกับองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งในระดับเครือข่าย, ภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายต่างๆ

 

วิธีการสมัคร   (ภายวันที่ 15  สิงหาคม 2561)

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งใบสมัคร-ประวัติส่วนตัว มาได้ที่
Email : [email protected], [email protected]
ไปรษณีย์ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ คุณนันทิดา โพธิรักษ์ เบอร์โทร 02-5392916  02-5399958 ต่อ 11


 

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ประจำที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  1  ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

 1. อายุ ระหว่าง 35-45 ปี
 2. จบการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการศึกษา, ศึกษาศาสตร์, พัฒนาชุมชน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 4. สามารถประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
 5. มีประสบการณ์การทำงานด้านคนพิการ หรือเด็กพิการอย่างน้อย 2 ปี
 6. มีทักษะในการประสานงานการพัฒนาโครงการฯ ดำเนินงาน กำกับติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลโครงการฯ
  และมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 7. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
 8. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

 

บทบาทและหน้าที่

 1. บริหารจัดการโครงการฯ และดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนและให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
 2. จัดทำแผนงาน สรุปงาน วิเคราะห์งาน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งจัดทำรายงาน
 3. เป็นวิทยากรกระบวนการ ในการจัดอบรม สัมมนา และประชุมในรูปแบบต่างๆ
 4. ประสานงานกับองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทุกรูปแบบ
 5. พัฒนาโครงการฯเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

วิธีการสมัคร   (ภายวันที่ 15 สิงหาคม 2561)

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งใบสมัคร-ประวัติส่วนตัว มาได้ที่
Email : [email protected], [email protected]
ไปรษณีย์ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ คุณนันทิดา โพธิรักษ์ เบอร์โทร 02-5392916  02-5399958 ต่อ 11


ย้อนกลับ