มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร่วมงานกับเรา

 

 
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เรื่อง รับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
********************


ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ประจำที่ จังหวัดกรุงเทพฯ  จำนวน  1  ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงาน และบุคลากรอย่างน้อย 2 ปี
 4. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet  ได้ดี
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 6. มีใจรักด้านงานบริการ (Service Mind)
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

บทบาทหน้าที่

 1. บริหารจัดการสำนักงาน ดูแลงานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานบริหารบุคคล และสวัสดิการเจ้าหน้าที่
 2. สนับสนุน จัดเตรียมทรัพยากร เพื่อให้มูลนิธิฯและฝ่ายปฏิบัติงานกับเด็กพิการ และครอบครัวโดยตรงดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. จัดเตรียมงานประชุม พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบ และรายงานการประชุม
 4. งานอาคารสถานที่ การต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และการรับเงิน /สิ่งของบริจาคของมูลนิธิฯ

 

วิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งใบสมัคร ประวัติส่วนตัวมาที่ คุณอภิรดี วานิชกร โดยส่งมาที่ Email: [email protected]
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ภายวันที่ 16 มีนาคม 2561


 

ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ประจำที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  1  ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

 1. อายุ ระหว่าง 35-40  ปี
 2. จบการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการศึกษา ,ศึกษาศาสตร์ ,พัฒนาชุมชน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน  ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet  ได้ดี
 5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารได้ทั้ง พูด และเขียน
 6. มีประสบการณ์การทำงานด้านคนพิการ หรือเด็กพิการอย่างน้อย
 7. มีทักษะในการประสานงาน การพัฒนาโครงการฯ ดำเนินงาน  กำกับติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลโครงการฯ
 8. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

 

บทบาทหน้าที่

 1. บริหารจัดการโครงการฯ และดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนและให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
 2. จัดทำแผนงาน สรุปงาน วิเคราะห์งาน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน
  และปี
 3. เป็นวิทยากรกระบวนการ ในการจัดอบรม สัมมนา และประชุมในรูปแบบต่างๆ
 4. ประสานงานกับองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทุกรูปแบบ
 5. พัฒนาโครงการฯเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งใบสมัคร ประวัติส่วนตัวมาที่ คุณอภิรดี วานิชกร โดยส่งมาที่ Email: [email protected]
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ภายวันที่ 16 มีนาคม 2561ย้อนกลับ