มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร่วมงานกับเรา/การอบรม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพเด็กพิการ  จำนวน 1 อัตรา **ด่วน**

รับผิดชอบงานฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ  พัฒนาระบบการฟื้นฟูเชิงบูรณาการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กพิการ และครอบครัวเด็กพิการ ที่รับบริการ ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  และ ให้เกิดนวัตกรรมใหม่  ติดตามประเมินผลเด็กพิการที่เข้ามาใช้บริการจากมูลนิธิฯ   สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับคนพิการ

 บทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบ

 1. พัฒนาระบบการฟื้นฟูและพัฒนาเชิงบูรณาการแก่เด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการ ให้เกิดนวัตกรรมใหม่
 2. ประสานงานกับแกนนำผู้ปกครองร่วมคิดร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาศักยภาพครอบครัวเด็กพิการตามแผนงาน
 3. จัดประชุม สรุป รายงานการดำเนินงานตามโครงการ
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับเด็กพิการ ร่วมกับทีม
 5. ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กพิการในการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ เช่น การฝึก-การกระตุ้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย (กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก) การกระตุ้นพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และ สังคม เป็นต้น
 6. จัดทำการประเมินพัฒนาการเด็กพิการรายบุคคล และทำแผน IEP เฉพาะราย ร่วมกับทีมสหวิชาชีพด้านต่างๆ
 7. เยี่ยมบ้านให้คำแนะนำโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ (รายเก่า / รายใหม่) ร่วมกับทีม
 8. ทำสรุปพัฒนาการเด็กที่มารับการบริการที่มูลนิธิฯ ร่วมกับทีม
 9. เป็นวิทยากร/ให้ความรู้ในด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ (เครือข่ายองค์กรอื่นๆ ร่วมกับทีม)
 10. งานอื่นฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษาพิเศษ/ ครุศาสตร์ / มนุษยศาสตร์/ กายภาพบำบัด / พัฒนาชุมชน/ เวชศาสตร์การกีฬา
  มีประสบการณ์และทักษะในการฝึกอบรม เป็นวิทยากร และการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก
  3. มีประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูและการทำงานกับครอบครัวเด็กพิการ
  4. สามารถเขียนรายงาน และสรุปผล ประเมินผล กิจกรรมการอบรมได้
  5. สามารถจัดทำโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล
  Individual Education Program (IEP) ได้
 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Office และ Internet ได้ดี

วิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งใบสมัคร-ประวัติส่วนตัว มาได้ที่
Email: [email protected],
[email protected]

 ไปรษณีย์: มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณนันทิดา โพธิรักษ์ เบอร์โทร 02-5399958, 02-5392916  ต่อ 11

 


ย้อนกลับ