Loading Events

ปฏิทินกิจกรรม

จัดนิทรรศการ มศว.

  • This event has passed.

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จัดนิทรรศการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเอนกประสงค์(อาคาร 14)

ย้อนกลับ