มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เอกสารสำคัญมูลนิธิฯ

ใบรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ


ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน

 


 ใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

2


ใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการทั่วไป

3


รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการศูนย์บริการ
o1 o2


ร่างข้อบังคับศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
i1 i2 i3 i4 i5 i6

 


ระเบียบสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการ

 


แบบฟอร์มขอความยินยอมจากผู้รับบริการ


ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ

4


บัญชีมูลนิธิหรือหนังสือให้อำนาจจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงมูลนิธิ

5


หนังสือรับรอง การเป็นองค์เอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

6

 


หนังสือการประกาศกำหนดให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล


 


ตราสาร

01 02 03 04 05 06 07

 


สถาบันการนวดไทย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
1001 1002 pr1 pr2


แผ่นพับมูลนิธิฯ

 แผ่นพับมูลนิธิฯ แผ่นพับมูลนิธิฯ


 


ย้อนกลับ